• پایش کیفی برنامه های اقدامات مرتبط با بسته های تحول و نو آوری آموزش دانشگاه های کلان منطقه 3 توسط ممیزان و چشمگیر بودن اقدامات
  پایش کیفی برنامه های اقدامات مرتبط با بسته های تحول و نو آوری آموزش دانشگاه های کلان منطقه 3 توسط ممیزان و چشمگیر بودن اقدامات
 • پایش گروه بیهوشی توسط تیم معاونت آموزش
  پایش گروه بیهوشی توسط تیم معاونت آموزش
 • برگزاری شورای آموزشی 21 شهریور ماه در معاونت آموزشی
  برگزاری شورای آموزشی 21 شهریور ماه در معاونت آموزشی
 • پایش گروه بیهوشی توسط تیم معاونت آموزش
  پایش گروه بیهوشی توسط تیم معاونت آموزش
 • پایش کیفی برنامه های اقدامات مرتبط با بسته های تحول و نو آوری آموزش دانشگاه های کلان منطقه 3 توسط ممیزان و چشمگیر بودن اقدامات
  پایش کیفی برنامه های اقدامات مرتبط با بسته های تحول و نو آوری آموزش دانشگاه های کلان منطقه 3 توسط ممیزان و چشمگیر بودن اقدامات
 • طراحی سوالات آزمون جامع پیش کارورزی باحضور۱۲۰عضوهیات علمی بالینی دانشگاه و دانشگاههای کلان منطقه
  طراحی سوالات آزمون جامع پیش کارورزی باحضور۱۲۰عضوهیات علمی بالینی دانشگاه و دانشگاههای کلان منطقه

key
key

اعلانات

اموزش مداوم  

خدمات الکترونیکی وزارت بهداشت